Badanie geofizyczne gruntu

Badania geofizyczne gruntu stanowią niezwykle istotny element wielu inwestycji budowlanych. Wykonuje się je w celu określenia struktury i parametrów gruntu w tym nośności czy poziomu zalegania wód gruntowych. Ponadto tego typu badania pozwalają przeanalizować budowę geologiczną podłoża i na tej podstawie możliwe jest lokalizowanie złóż surowców mineralnych czy wody. Jakie metody wykorzystuje się podczas badań geofizycznych?

Badania sejsmiczne

W tym badaniu do określania struktury podłoża wykorzystuje się sztucznie generowane fale sejsmiczne. Ich sposób rozchodzenia się w badanym ośrodku umożliwia wykrycie tzw. granic geologicznych, nieciągłości, zmian zagęszczenia czy podziemnych obiektów. Fala wysyłana jest przez źródło energii np. kafar i posiada określone parametry takie jak np. prędkość. Po napotkaniu zaburzenia w strukturze gruntu fala ulega załamaniu, dyfrakcji czy odbiciu, a ustawiony na powierzchni rejestrator zbiera te informacje. Na tej podstawie możliwe jest określenia budowy podłoża.

Pomiary georadarowe

Tego typu badania geofizyczne wykonuje się za pomocą georadaru, który generuje fale elektromagnetyczne o konkretnej częstotliwości. Fala przechodząc przez ośrodek napotyka zmiany w strukturze podłoża i ulega załamaniu czy odbiciu. Następnie wraca do anteny odbiorczej. Wszystkie dane rejestrowane są w formie cyfrowej i powstaje tzw. przekrój georadarowy. Dzięki temu możliwe jest określenie miejsc występowania pustych przestrzeni w gruncie czy skałach czy wykrywanie podziemnej infrastruktury takiej jak kable i rury.

Metoda grawimetryczna

Podstawą tego badania jest pomiar oraz analiza zmian przyciągania ziemskiego na określonym obszarze. Każda warstwa podłoża o różnej gęstość generuje swoje własne pole grawitacyjne. Odczyty wykonywane są w oparciu o uprzednio sporządzoną siatkę pomiarową i poddawane kalibracji. Na tej podstawie możliwe jest wykrycie rozluźnień gruntu czy pustych przestrzeni znajdujących się pod powierzchnią, takich jak np. piwnice, tunele, krypty czy szyby i sztolnie.

Artykuł przy współpracy: Geofizyka