Na czym polegają badania geologiczne gruntu?

Przed rozpoczęciem posadowania gruntu  pod dom jednorodzinny niewiele osób decyduje się na badanie gruntu, co może okazać się wielkim błędem w późniejszym czasie. Badania gruntu umożliwiają właścicielowi działki budowlanej na rozpoznanie rodzaju gruntu, z jakim ma do czynienia, określenie jego warunków fizykomechanicznych oraz sprawdzenie, czy taki grunt w ogóle nadaje się pod budowę domu. Wiercenia wykonywane w ramach badań geologicznych oraz pobranie próbek gruntu może zagwarantować stabilność i bezpieczeństwo konstrukcji budynku, ponieważ postawienie budynku na niezbadanym i niestabilnym gruncie może doprowadzić do spękania ścian i fundamentów, a ostatecznie do zawalenia się budowli, co jest bardzo niebezpieczne.

         O badaniach geologicznych mówi Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownicta i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowania obiektów budowlanych (Dz. U.Z 2012 r., poz.463). Zgodnie z rozporządzeniem zakres takiego badania ustalany jest na podstawie kategorii geotechnicznej, do jakiej zalicza się budynek, toteż pierwszym krokiem jest rozpoznanie jego klasy. Budynki klasy pierwszej są niewielkimi, jedno lub dwu-kondygnacyjnymi obiektami mieszkalnymi, zatem zaliczają się do nich również domy jednorodzinne.             Badanie gruntu pod obiekt klasy pierwszej oscyluje wokół badań fizycznych i chemicznych. Badania fizyczne obejmują wykonanie trzech odwiertów na głębokość od czterech do pięci metrów, co pozwoli na wykonanie dalszych badań, jakimi są sondowanie oraz analiza makroskopowa. Sondowanie dzieli się na dwa etapy — statyczne i dynamiczne. Etapy te umożliwiają zbadanie właściwości gruntu, takich jak spójność, wytrzymałość na ścianie bez odpływu oraz kąt tarcia wewnętrznego. Do bardziej szczegółowej analizy wykorzystuje się  badania presjometryczne, dylatometryczne, badania sondą krzyżakową oraz obciążą się grunt na próbę. Dla bardziej szczegółowych wyników badań próbki gleby wysyłane są do laboratorium, gdzie analizuje się je pod kątem makroskopowym.